HMS - helse, miljø og sikkerhet

Dagens forskrifter om intern kontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) trådte i kraft i 1992. De ble revidert med virkning fra 1.januar 1997. Forskriftene stiller krav om at sameiet skal systematisere HMS-internkontroll.Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Boligselskap er definert som virksomhet, og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning:

Sameiet har tegnet abonnement på OBOS HMS-håndbok som gir oppdatert informasjons om gjeldende regler og skjemaer til bruk ved internkotroll.

Den enklete sameier har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget og brannvarslingsutstyr i leilighetene.

Viktige lover/forskrifter i HMS-sammenheng er: